top of page
logo-vierkant-F@150x-8.png

Studio Facet

PRIVACY

 

Privacybeleid Studio FACET

Studio FACET hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Studio FACET houdt zich altijd aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat we in ieder geval:

 

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doeleinden en het soort persoonsgegevens worden beschreven in dit privacybeleid. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • passende technische en / of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Studio FACET zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, hier vragen over hebben of contact met ons willen opnemen, dan kan dat via het contactformulier.

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Studio FACET  verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

  • verwerking van offerteaanvragen en facturatie;

  • contact in verband met geboekte fotoshoots;

  • opname in het klantenbestand voor het versturen van nieuwsbrieven;

    Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

Distributie aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten we meewerken en zijn we daarom verplicht deze gegevens te verstrekken. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

 

Bewaartermijn

Studio FACET bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en op uw verzoek verwijderen wij persoonsgegevens uit het klantenbestand.

 

Veiligheid

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, wij hebben de volgende maatregelen genomen: de gegevens worden versleuteld opgeslagen in een digitaal bestand en zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan). Tevens heeft u het recht om de door ons verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of desgewenst direct aan een andere partij. We kunnen u logischerwijs vragen om u te identificeren voordat we kunnen reageren op voornoemde verzoeken.

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons mee dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

bottom of page